Theme: Fiocchi

Style: Terrazzo type

Explanation: Effect flakes.